Jouk­kue­pi­kas­ha­kin SM

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho on osal­lis­tu­nut Jouk­kue­pi­kas­ha­kin SM-kil­pai­lui­hin jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Täs­sä joi­ta­kin tulok­sia lähi­vuo­sien kilpailuista.

Jouk­kue­pi­kas­ha­kin SM-kil­pai­lus­sa vuon­na 2016 1. jouk­ku­eem­me, pöy­tä­jär­jes­tyk­ses­sä Sebas­tian Kor­man, Juha Kemp­pi­nen, Ant­ti Loi­sa ja Mika Har­ju­la pok­ka­si­vat Suo­men mes­ta­ruu­den pikas­ha­kin vete­raa­ni­sar­jas­sa ennen hel­sin­ki­läis­tä KS 58 –shak­ki­seu­raa.

Ohes­sa 1. jouk­ku­eem­me voit­toi­sat pelaa­jat vasem­mal­ta oikeal­le: Mika Har­ju­la, Ant­ti Loi­sa, Juha Kemp­pi­nen ja Sebas­tian Korman.


Tämä jouk­ku­eem­me sijoit­tui ylei­ses­sä sar­jas­sa 177 neli­hen­ki­sen jouk­ku­een jou­kos­ta sijal­le 20. Ylei­sen jouk­kue­mes­ta­ruu­den voit­ti Matin­ky­län Shak­ki­ker­hon 1. jouk­kue. Kat­so tar­kem­mat tulok­set: http://www.chess-results.com/tnr233389.aspx?lan=18&art=46&wi=821.

Täs­sä tur­nauk­ses­sa salin toi­sel­la lai­dal­la rymis­te­li pit­käs­tä aikaa seu­ras­tam­me toi­nen­kin jouk­kue. 2. jouk­ku­ees­sa pela­si­vat pöy­tä­jär­jes­tyk­ses­sä Mik­ko Tas­ki­nen, Jou­ni Koi­vu­nie­mi, Han­nes Ruo­ko­kos­ki ja Mark­ku Aho­nen. Mik­ko ja Jou­ni rou­hi­vat sun­nun­tain ns. jämä­fi­naa­lis­sa vii­mei­ses­sä sijoi­tus­ryh­mäs­sä 6 kii­tet­tä­väs­ti pis­tei­tä. 2. jouk­ku­eem­me sijoit­tui lopul­ta 23 jouk­ku­een ryh­mäs­sä sijal­le 13. Kat­so tar­kem­mat tulok­set: http://www.chess-results.com/tnr233396.aspx?lan=18&art=46&wi=821.


Jouk­kue­pi­kas­ha­kin SM-kil­pai­lus­sa Ilma­joel­la 2011 ker­hom­me jouk­kue Klaus Hir­vo­nen, Juha Kemp­pi­nen, Mika Har­ju­la ja Pek­ka Sopa­nen sel­vit­ti hie­nos­ti tien­sä lop­pu­kil­pai­luun ja sijoit­tui sijal­le 20 saa­den mm. tasa­tu­lok­sen 2–2 voit­ta­ja­jouk­ku­ees­ta TuTS. Ohes­sa video otte­lus­ta LprSK — TuTS.