Lappeenrannan Shakkikerho

Kuukausiturnaukset 

Kevät 2023

Kevään 2023 kuu­kausi­tur­naus­sar­ja jär­jes­te­tään 1.3.–30.6.2023.

Perustiedot

Lap­peen­ran­nan shak­ki­ker­ho on vuo­des­ta 2021 läh­tien jär­jes­tä­nyt kuu­kausi­tur­nauk­sia. Tur­naus­sar­jas­sa pela­taan joka kuu­kausi kol­mel­la eri pelia­jal­la. Tur­naus­sar­jan voit­ta­ja on se, kuka kerää eni­ten yhteis­pis­tei­tä kai­kis­ta tur­nauk­sis­ta. Kak­si eni­ten pis­tei­tä kerän­nyt­tä palkitaan.

Tulokset

Arkisto:

Turnausohjelma

  • Joka kuu­kau­den 1. kes­ki­viik­ko­na tur­naus pelia­jal­la 5 min
  • Joka kuu­kau­den 2. kes­ki­viik­ko­na tur­naus pelia­jal­la 15 min + 10 s
  • Joka kuu­kau­den 3. kes­ki­viik­ko­na tur­naus pelia­jal­la 3 min + 2 s

Kuu­kau­den nel­jän­te­nä tai mah­dol­li­se­na vii­den­te­nä kes­ki­viik­ko­na ei ole tur­naus­ta, vaan nor­maa­li kerhoilta.

Palkinnot

Tur­naus­sar­jan lopus­sa eni­ten pis­tei­tä kerän­neet saa­vat seu­raa­vat palkinnot:

  • 1. sija: 50 €
  • 2. sija: 25 €

Pelimäärä

5 min ja 3 min + 2 s:

Kaik­ki pelaa­vat kaik­kia vas­taan kak­si ker­taa, vaihtovärein.

15 min + 10 s:

Kaik­ki pelaa­vat kaik­kia vas­taan ker­ran, jos ehdi­tään. Vas­tus­ta­jat ja värit vali­taan satunnaisesti.

Pisteytys

Yksit­täi­sen tur­nauk­sen sijoi­tuk­set tuot­ta­vat pis­tei­tä seuraavasti:

Sijoi­tus1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Pis­te­mää­rä251815121086421

Jos kak­si tai useam­pi pelaa­jaa on pää­ty­nyt tasa­tu­lok­seen tur­nauk­sen jäl­keen, saa jokai­nen näis­tä pelaa­jis­ta jae­tun sijoi­tuk­sen mukai­sen pis­te­mää­rän. Heis­tä seu­raa­va pelaa­ja saa taas omaa sijoi­tus­taan vas­taa­van nor­maa­lin pis­te­mää­rän jne. Esi­merk­ki: 3 pelaa­jaa jakaa 2. sijan; kaik­ki saa­vat 18 p, heis­tä seu­raa­va pelaa­ja saa 10 p (5. sija).

Yksit­täis­ten tur­nauk­sien pis­teet las­ke­taan yhteen maratontaulukkoon.