Lappeenrannan Shakkikerho

Yhdistyksen säännöt 

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho ry:n sään­nöt (Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus on nämä 22.3.2013 pää­tök­sel­lään Dnro 2012/001043Y hyväk­sy­nyt ja yhdis­tys­re­kis­te­riin nume­rol­la 42.909 rekisteröinyt)

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdis­tyk­sen nimi on Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho ry. Sen koti­paik­ka on Lap­peen­ran­nan kaupunki.

2 §
Tarkoitus

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on luo­da ja yllä­pi­tää kun­nol­li­set toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det shak­ki­pe­lin har­ras­ta­jil­le Lap­peen­ran­nas­sa; herät­tää, yllä­pi­tää ja levit­tää shak­ki­har­ras­tus­ta sekä edis­tää ja kehit­tää sha­kin tun­te­mus­ta, peli­tai­toa ja kilpailuvahvuutta.

3 §
Toiminta

Tar­koi­tuk­sen­sa toteut­ta­mi­sek­si yhdis­tys jär­jes­tää opetus‑, har­joi­tus- ja valis­tus­ti­lai­suuk­sia, peli-ilto­ja, kil­pai­lu­ja, näy­tök­siä; osal­lis­tuu alu­eel­li­seen ja val­ta­kun­nal­li­seen shak­ki­toi­min­taan; edis­tää shak­ki­kir­jal­li­suu­den ja ‑leh­dis­tön levik­kiä sekä hank­kii sha­kin­har­ras­ta­jil­le asial­li­sia peli­vä­li­nei­tä ja kir­jal­li­suut­ta. Toi­min­tan­sa tuke­mi­sek­si yhdis­tys voi vas­taa­not­taa avus­tuk­sia ja lah­joi­tuk­sia sekä toi­meen­pan­na arpa­jai­sia ja varain­ke­räyk­siä asi­aan­kuu­lu­van luvan saa­tu­aan. Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na ei ole voi­ton saanti.

4 §
Jäsenyys

Yhdis­tyk­sen jäse­nis­tö muo­dos­tuu var­si­nai­sis­ta jäse­nis­tä ja kun­nia­jä­se­nis­tä. Näis­tä var­si­nai­set jäse­net mak­sa­vat yhdis­tyk­sen mää­rää­män vuo­sit­tai­sen jäsen­mak­sun. Yhdis­tys voi kut­sua kun­nia­jä­se­nik­seen ansioi­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat vapau­te­tut jäsen­mak­suis­ta. Yhdis­tyk­sen jäse­nek­si voi hal­li­tus hyväk­syä jokai­sen hyvä­mai­nei­sen hen­ki­lön, joka halu­aa osal­lis­tua yhdis­tyk­sen toi­min­taan ja sen tar­joa­miin etui­hin ja vel­voi­tuk­siin. Jäsen, joka ei mak­sa jäsen­mak­su­aan puo­len vuo­den kulues­sa jäsen­mak­sun erä­päi­väs­tä, kat­so­taan hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä eron­neek­si yhdis­tyk­ses­tä. Saa­vu­te­tut jäse­noi­keu­det säilyvät.

5 §
Hallitus

1. Kokoonpano

Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­vat vuo­dek­si ker­ral­laan valit­tu puheen­joh­ta­ja ja nel­jä jäsen­tä, jot­ka yhdis­tyk­sen syys­vuo­si­ko­kous valit­see vuo­dek­si ker­ral­laan. Hal­li­tus valit­see vuo­dek­si ker­ral­laan kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan sekä kes­kuu­des­taan tai hal­li­tuk­sen ulko­puo­lel­ta sih­tee­rin, rahas­ton­hoi­ta­jan sekä muut tar­peel­li­set toimihenkilöt.

2. Päätösvalta

Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, jos puheen­joh­ta­ja tai vara­pu­heen­joh­ta­ja ja vähin­tään kak­si jäsen­tä on läsnä.

3. Kokoontuminen

Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan kut­sus­ta tai kah­den jäse­nen pyynnöstä.

4. Tehtävät

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on

- edus­taa yhdistystä,

- toteut­taa yhdis­tyk­sen päätökset,

- hoi­taa yhdis­tyk­sen omai­suut­ta ja rahavaroja,

- yllä­pi­tää jäsenluetteloa,

- kut­sua jäse­net yhdis­tyk­sen kokouksiin,

- val­mis­tel­la kokous­asiat ja

- yllä­pi­tää ja kehit­tää toi­min­taa yhdis­tyk­sen tar­koi­tus­pe­rien saavuttamiseksi

Juok­se­vien asioi­den tai eri­tyis­teh­tä­vien hoi­ta­mis­ta var­ten hal­li­tus voi aset­taa työ­va­lio­kun­tia ja mää­rä­tä näil­le toi­min­ta­val­tuu­det. Työ­va­lio­kun­ta on rapor­toin­ti­vel­vol­li­nen hallitukselle.

6 §
Toiminta- ja tilikausi

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta- ja tili­kausi on kalenterivuosi.

7 §
Hallinnon ja tilien tarkastus

Yhdis­tyk­sen hal­lin­toa ja tile­jä tar­kas­ta­maan vali­taan yhdis­tyk­sen syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa seu­raa­vaa kalen­te­ri­vuot­ta var­ten kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja heil­le yksi vara­hen­ki­lö. Yhdis­tyk­sen ja hal­li­tuk­sen kokous­pöy­tä­kir­jat, vuo­si­ker­to­mus, tilit tosit­tei­neen ja tilin­pää­tös on jätet­tä­vä toi­min­nan­tar­kas­ta­jil­le vii­meis­tään tam­mi­kuun 31. päi­vään men­nes­sä. Asia­kir­jat saa­tu­aan toi­min­nan­tar­kas­ta­jien tulee antaa tar­kas­tuk­ses­taan kir­jal­li­nen lausun­ton­sa yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­le kah­den vii­kon kuluessa.

8 §
Yhdistyksen kokoukset

1. Yleistä

Yhdis­tyk­sen var­si­nai­set kokouk­set ovat kevät­vuo­si­ko­kous ja syys­vuo­si­ko­kous. Kevät­vuo­si­ko­kous pide­tään 15.3. men­nes­sä ja syys­vuo­si­ko­kous ennen mar­ras­kuun lop­pua. Jäsen­ten kokouk­sis­sa esit­tä­mät asiat voi­daan ottaa niis­sä käsi­tel­tä­väk­si, ei kui­ten­kaan pää­tet­tä­vik­si. Jos jäsen halu­aa jon­kin asian yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa pää­tet­tä­vik­si, hän teh­köön sii­tä kir­jal­li­sen esi­tyk­sen hal­li­tuk­sel­le kol­me viik­koa ennen kokous­ta, jot­ta hal­li­tus ehtii antaa sii­tä lausuntonsa.

2. Kokouskutsu

Kut­su yhdis­tyk­sen var­si­nai­seen kokouk­seen ja yli­mää­räi­seen kokouk­seen on jul­kais­ta­va hal­li­tuk­sen valit­se­mas­sa pai­kal­lis­leh­des­sä tai lähe­tet­tä­vä jäse­nil­le pos­tit­se taik­ka säh­kö­pos­tit­se vähin­tään viik­koa ennen kokousta.

3. Kevätvuosikokous

Kevät­vuo­si­ko­kouk­sen tapah­tu­mat ja käsi­tel­tä­vät asiat ovat:

- Kokouk­sen avaus ja sen lail­li­suu­den toteaminen

- Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta

- Kah­den pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jan, jot­ka toi­mi­vat myös ään­ten­las­ki­joi­na, valinta

- Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen vahvistaminen

- Hal­li­tuk­sen laa­ti­man vuo­si­ker­to­muk­sen tar­kas­ta­mi­nen ja hyväksyminen

- Tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausun­non esittäminen

- Tilin­pää­tök­sen hyväk­sy­mi­ses­tä sekä vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le päättäminen

- Kokous­kut­sus­sa mai­nit­tu­jen ja hal­li­tuk­sen esit­tä­mien asioi­den käsitteleminen

- Mui­den mah­dol­lis­ten asioi­den käsitteleminen

- Kokouk­sen päättäminen

4. Syysvuosikokous

Syys­vuo­si­ko­kouk­sen tapah­tu­mat ja käsi­tel­tä­vät asiat ovat:

- Kokouk­sen avaus ja sen lail­li­suu­den toteaminen

- Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta

- Kah­den pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jan, jot­ka toi­mi­vat myös ään­ten­las­ki­joi­na, valinta

- Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen vahvistaminen

- Tule­van vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta päättäminen

- Tule­van vuo­den talous­suun­ni­tel­mas­ta päättäminen

- Tule­van vuo­den jäsen­mak­su­jen suu­ruu­des­ta päättäminen

- Vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja seu­raa­val­le toimintavuodelle

- Vali­taan hal­li­tuk­sen jäse­net seu­raa­val­le toimintavuodelle

- Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja heil­le yksi vara­hen­ki­lö seu­raa­val­le toimintavuodelle

- Kokous­kut­sus­sa mai­nit­tu­jen ja hal­li­tuk­sen esit­tä­mien asioi­den käsitteleminen

- Mui­den mah­dol­lis­ten asioi­den käsitteleminen

- Kokouk­sen päättäminen

9 §
Yhdistyksen purkaminen

Yhdis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta on pää­tet­tä­vä kah­des­sa yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa, jois­ta jäl­kim­mäi­nen on pidet­tä­vä vähin­tään kuu­kau­den kulut­tua edel­li­ses­tä. Jos yhdis­tys pure­taan tai lak­kau­te­taan, niin sen varat on käy­tet­tä­vä yhdis­tyk­sen tar­koi­tus­ta pal­ve­le­van toi­min­nan hyväk­si yhdis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta päät­tä­neen kokouk­sen pää­tök­sen mukaisesti.

10 §
Yhdistyslaki

Niis­sä asiois­sa, jois­ta näis­sä sään­nöis­sä ei ole mää­räys­tä, nou­da­te­taan yhdistyslakia.