Lappeenrannan Shakkikerho

Lappeenrannan Shakkikerho

Esittely kerhostamme 

Historiaa

Lap­peen­ran­nan shak­ki­ker­ho ry on perus­tet­tu tal­vi­so­dan jäl­keen vuon­na 1940. Suo­men Shak­ki­lii­ton jäse­nek­si yhdis­tyk­sem­me liit­tyi vuon­na 1946. Vilk­kaim­mat toi­min­ta­vuo­det ajoit­tui­vat 1950–1980-luvuille. Ajan­jak­son alus­sa Lap­peen­ran­nas­sa toi­mi usei­ta shak­kiyh­dis­tyk­siä (ker­ho­ja); kil­pai­lu­toi­min­ta eri Kaak­kois-Suo­men kau­pun­kien mui­den shak­kiyh­dis­tys­ten välil­lä oli vil­kas­ta. Yhdis­tyk­sem­me jäsen­mää­rä nousi usei­siin kym­me­niin. Jäse­nis­töäm­me osal­lis­tui vilk­kaas­ti kan­sal­li­siin shak­ki­tur­nauk­siin mm. eri­lai­sis­sa joukkuekilpailuissa.

Pit­kä­ai­kai­se­na peli­paik­ka­nam­me toi­mi­vat Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men tilat Puu­tar­hu­rin­ka­tu 1:ssä sijait­se­vas­sa ker­ho­huo­neis­tos­sa sekä sen jäl­keen Kou­ru­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen tilois­sa Kou­ru­lan toimintakeskuksessa.

2000-luku

Jäse­nis­töm­me mää­rä vakiin­tui 2000-luvun alus­sa 20–30 jäse­nen suu­rui­sek­si. 2000-luvun ensim­mäi­sen kym­men­vuo­tis­kau­den lopul­la peli­pai­kak­sem­me vakiin­tui yrit­tä­jä Mika Kok­ko­sen viih­tyi­sä ase­ma­ra­vin­to­la Resii­na. Vuo­si­na 2014–2020 yhdis­tyk­sem­me jär­jes­ti kai­kil­le sha­kin­har­ras­ta­jil­le avoi­mia peli-ilto­ja kau­pun­kim­me pää­kir­jas­ton sisään­tu­loau­lan näyt­te­ly­ti­las­sa. Van­han jäse­nak­tii­vim­me opet­ta­ja Jou­ko Pel­to­nie­men perin­tei­tä seu­ra­ten seu­ral­lam­me oli myös erik­seen lap­sil­le ja nuo­ril­le sha­kin­har­ras­ta­jil­le tar­koi­tet­tua shak­kioh­jaus­ta Lap­peen­ran­nan seu­ra­kun­tayh­ty­män tilois­sa sekä Kim­pi­sen koulukeskuksessa.

Seuramme arkistosta

Seu­ram­me kai­kil­le avoin­ta arkis­to-osaa aina vuo­des­ta 1945 vii­me vuo­si­tu­han­nen lop­puun säi­ly­te­tään Lap­peen­ran­nan kau­pun­gi­nar­kis­tos­sa (osoi­te: Keh­ruu­huo­neen­ku­ja 6, Lappeenranta).