Kil­pai­lu­kut­su ja ryhmäjako

Tur­naus ja ajankohta

Jouk­kue­pi­kas­ha­kin 58. SM-tur­naus, 6.–7.8.2022.

Ryh­mä­ja­ko

Jouk­ku­eet ovat täs­sä vah­vuus­lu­ku­kes­kiar­von mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Alku­kil­pai­lu­ryh­mien sijoil­ta 1–4 sun­nun­tain M‑ryhmään, 5–8 1. sijoi­tus­ryh­mään, 9–12 2. sijoi­tus­ryh­mään, 13–16 3. sijoi­tus­ryh­mään ja loput 4. sijoitusryhmään.


Peli­paik­ka

Holi­day Club Sai­maa, Rau­han­rin­ne 1, 55320 Rau­ha (Lap­peen­ran­ta).

Kil­pai­lun kuvaus

Kil­pai­lu pela­taan nel­jän pelaa­jan jouk­kuein. Kus­sa­kin jouk­ku­ees­sa sal­li­taan yksi ulko­maa­lai­nen pelaa­ja.
Miet­ti­mi­sai­ka on 5 minuut­tia molem­mil­la pelaa­jil­la, ei lisäaikaa.

Suo­men mes­ta­ruu­den tai muun mita­lin voi voit­taa vain suo­ma­lai­nen seu­ra­jouk­kue, jos­sa saa olla kor­kein­taan yksi ulko­maa­lai­nen pelaaja.

Ulko­maa­lai­sen tai puu­laa­ki­jouk­ku­een osal­lis­tu­mis­ta sun­nun­tain sijoi­tus­ryh­miin ei ole rajoi­tet­tu, mut­ta sel­lai­nen jouk­kue ei voi saa­da SM-mitalia.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Vai­he 1 (jouk­kuei­den nimet ja luku­mää­rät, osan­ot­to­mak­sun suo­ri­tus sekä tie­to tuo­ta­vis­ta kelloista)

Ilmoi­tet­ta­va vii­meis­tään 10.7.2022 säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen blixt2022(at)lprsk.fi.

Osan­ot­to­mak­su 100,00 € / jouk­kue on suo­ri­tet­ta­va samal­la Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho ry:n tilil­le FI51 5620 0920 3437 29. Vies­ti­kent­tään jouk­ku­een nimi.

Kukin jouk­kue tuo muka­naan kak­si toi­mi­vaa digi­taa­lis­hak­ki­kel­loa. Ensi­si­jai­ses­ti toi­vom­me DGT-mal­lin kel­lo­ja tai vas­taa­via, jois­sa on kei­nu­kyt­kin. Kel­lo­jen tyy­pit ja luku­mää­rät on mai­nit­ta­va ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä säh­kö­pos­tis­sa. Digi­kel­lo­jen puut­tu­mi­ses­ta peri­tään 20 euron mak­su / kello.

Vai­he 2 (jouk­kuei­den kokoonpanot)

Jouk­kuei­den kokoon­pa­not tulee ilmoit­taa vii­meis­tään 26.7.2022 google forms ‑lomak­keel­la.


Ongel­ma­ti­lan­teis­sa kokoon­pa­not voi ilmoit­taa säh­kö­pos­til­la blixt2022(at)lprsk.fi.

Kil­pai­lun joukkuemääräykset

Kil­pai­lu pela­taan nel­jän pelaa­jan jouk­kuein. Kus­sa­kin jouk­ku­ees­sa sal­li­taan yksi ulko­maa­lai­nen pelaa­ja. Oikeu­tet­tu­ja osal­lis­tu­maan ovat myös puu­laa­ki­jouk­ku­eet ja ulko­mai­set jouk­ku­eet kil­pai­lu­ku­vauk­sen mukai­sin palkintorajauksin.

Pää­kil­pai­lun aikataulu

La 6.8.
Klo 10.00 ‑12.00 Osan­o­ton var­mis­tus, jouk­kuei­den kokoon­pa­not, lisens­sien tar­kis­tus ja kel­lo­jen luo­vu­tus
Klo 13.15 Ava­jai­set
Klo 13.30 Alkukilpailut

Su 7.8.
Klo 10.00 Lop­pu­kil­pai­lut
n. klo 16.30 Palkintojenjako

Majoi­tus, ruo­kai­lut ja peli­pai­kan sijainti

Majoi­tus vara­taan Holi­day Clu­bin asia­kas­pal­ve­lus­ta puhe­li­mit­se nume­ros­ta 0300 870 900.
Avoin­na arki­sin 9–17 ja lau­an­tai­sin 10–14.

2‑hengen huo­ne 128,00 €/vrk
1‑hengen huo­ne 108,00 €/vrk
Eri­kois­hin­noit­te­lu vaa­tii vara­tes­sa koo­din ”SM-shak­ki”. Varauk­set vii­meis­tään 10.7.2022.

Lou­nas ja kah­vi­tuk­set tila­taan tämän lin­kin kaut­ta: Holi­day Club — Lou­nas ja kah­vi­tuk­set
Varauk­set vii­meis­tään 30.6.2022.

Saa­pu­mi­nen kil­pai­lu­pai­kal­le: Saa­pu­mi­nen Holi­day Clu­bil­le
Jos navi­gaat­to­ri ei tun­nis­ta osoi­tet­ta, voit syöt­tää osoit­teek­si myös: Tiu­ru­nie­men­tie 131

Lisens­sit ja muut maksut

Kai­kil­la suo­ma­lais­ta seu­raa tai puu­laa­ki­jouk­kuet­ta edus­ta­vil­la pelaa­jil­la on olta­va pelaa­ja­li­sens­si tai ker­ta­li­sens­si. Osal­lis­tu­van seu­ran jäsen- ym. mak­sut on myös olta­va mak­set­tu­na ennen kil­pai­lun alkua. Samoin mah­dol­li­set seu­ran­vaih­to­mak­sut on olta­va mak­set­tu­na ennen kil­pai­lun alkua. Edel­lä mai­ni­tut mak­sut pyy­de­tään hoi­ta­maan etu­kä­teen ensi­si­jai­ses­ti Suo­mis­por­tin kaut­ta ja tois­si­jai­ses­ti Suo­men Shak­ki­lii­ton pank­ki­ti­lil­le FI39 2059 1800 0147 18.

Pal­kin­not

Finaa­lin kol­me paras­ta jouk­kuet­ta, finaa­lin pöy­tien par­haat, sijoi­tus­ryh­mien voit­ta­jat, paras ilmoi­tet­tu senio­ri­jouk­kue (yhtei­si­kä vähin­tään 260 vuot­ta), paras ilmoi­tet­tu vete­raa­ni­jouk­kue (yhtei­si­kä vähin­tään 200 vuotta).

Cup-kil­pai­lu ja aikataulut

Cupin ilmoit­tau­tu­mi­nen lau­an­tai­na 6.8. klo 11.00–11.45. Peli­kier­rok­set alka­vat klo 12.00, pela­taan kak­si kier­ros­ta, loput kier­rok­set pela­taan alku­kil­pai­lu­jen jäl­keen. Osan­ot­to­mak­su ensim­mäi­sel­le kier­rok­sel­le: 3 euroa, toi­sel­le kier­rok­sel­le 5 euroa ja kol­man­nel­le kier­rok­sel­le 10 euroa. Mak­su­ta­pa­na käteis­mak­su (tasa­ra­ha) tai mak­su pankkikortilla.